Phát hiện sai phạm tại nhiều trung tâm đăng kiểm

Bộ GTVT mới đây đã yêu cầu các cơ quan chức năng đình chỉ một số đăng kiểm viên, xem xét, xử lý tồn tại, và yêu cầu các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới khắc phục tồn tại, thiếu sót trong công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Theo kết luận Thanh tra số 9467/KL-BGTVT ngày 21/8/2017, từ ngày 25/7/2017 đến ngày 03/8/2017, Đoàn thanh tra của Bộ GTVT đã tiến hành thanh tra công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới đường bộ trên địa bàn các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang và Bến Tre, gồm các Trung tâm có mã số: 6001S, 6002S, 6003S, 6005D, 6006D, 6101S, 6102S, 6103D, 6104D, 6105D, 6106D, 6201S, 6202D, 6301S, 6302D, 7101S.

Bộ GTVT yêu cầu xử lý nhiều trung tâm đăng kiểm có sai phạm

Đoàn Thanh tra đánh giá, các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới được thanh tra đã cơ bản chấp hành quy định của pháp luật về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Tuy nhiên, bên cạnh các ưu điểm, kết quả đạt được nêu trên, một số Trung tâm đăng kiểm còn có tồn tại, hạn chế trong hoạt động kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đặc biệt là trong công tác quản lý, giám sát hoạt động của đăng kiểm viên, đăng kiểm viên thực tập.

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam đình chỉ tham gia hoạt động kiểm định đối với 03 đăng kiểm viên (của Trung tâm 6005D, Trung tâm 6103D và Trung tâm 7101S) do không tuân thủ đúng quy định tại các quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan trong kiểm định theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 63/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới;

Xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với tồn tại của Trung tâm 6005D do nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận xe cơ giới cải tạo đối với một số phương tiện không đúng quy định tại Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Đồng thời yêu cầu các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tổ chức khắc phục ngay các tồn tại, thiếu sót trong công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã được nêu cụ thể trong Biên bản thanh tra giữa Đoàn thanh tra Bộ GTVT với từng Trung tâm đăng kiểm.