Khi hắn nói về “ĐẠI CỤC”

Tôi nhìn thấy một cục .... rất lớn!

KHI HẮN NÓI VỀ “ĐẠI CỤC”

Tôi nhìn thấy một cục …. rất lớn!

Sao hắn không quỳ xuống dập đầu về phương Bắc và hô vang “Tập đại đế vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!” cho đủ bộ nhỉ?

Xương máu mấy ngàn năm với vô số lớp người dựng nước và giữ nước để lo cho cái đại cục mất dạy ấy ư?

Chế độ cứ nói mãi về Việt Tân trong khi Việt gian mới là bọn khốn bán nước nguy hiểm nhất!

Chế độ cứ nói mãi về “bọn phản động” trong khi một thằng phản động thực sự đang bảo vệ cho những kẻ xúc phạm chủ quyền.

Khuôn mặt hắn làm tôi tởm lơm thực sự!

Rồi sẽ có một ngày hắn và những kẻ ghê tởm như hắn công khai bán nước.

Tôi ước mình được dự cuộc họp ấy để chỉ mặt hắn: “Mày- thằng lộn giống, phản quốc!”

Không một ai trong cuộc họp ấy làm điều đó…

Theo Quốc Ấn Mai

CHIA SẺ